sv
 • Svenska
 • English
 • Deutsch
 • ×

  Presonas hantering av personuppgifter

  På den här sidan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

  Inledning – vad är personuppgifter?

  Vid kontakter med Presona AB förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

  Presona AB är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Presona tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

  Insamling av personuppgifter

  Vanligtvis kan du besöka vår webbplats, www.presona.se, utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistik och analys och besökaren är anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

  Så kallade cookies används vid besök på www.presona.se. Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Presona på hemsidan, via våra formulär.

  Presona kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Presona via brev, e-post, telefon eller genom att Presona får uppgifter från offentliga register.

  Annonskampanj

  Just nu har vi en kampanj där vi visar annonser om Presonaprodukter på Google (inkl. Youtube) för personer som besökt Presona.se. I samband med detta kan Google samla in och behandla besökarens IP-adress och annan information. Inga personuppgifter samlas in.

  Vilka Google annonseringsfunktioner vi använder

  • remarketing med Google Analytics
  • visningsrapportering för Googles Display-nätverk
  • demografi- och intresserapporter i Google Analytics
  • integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data för annonseringsändamål via annonscookies och anonyma identifierare.

  Cookies

  Vi använder cookies för kampanjen.

  Hur du undviker att se annonser

  Du kan undvika annonserna genom att neka eller ta bort alla cookies från Presona.se i din webbläsare eller ändra dina Google Ads-inställningar (gäller för Google).

  Vilka uppgifter behandlas?

  Presona behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

  Varför behandlar Presona uppgifter om dig?

  Vi kan använda dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, vilket kan inkludera bland annat:

  • För att leverera produkter och tjänster,
  • För att hantera och administrera dina frågor,
  • För att skicka nyhetsbrev.

  När har Presona rätt att behandla dina personuppgifter?

  Presona har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Presona kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

  I vissa fall kan Presona behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Dina personuppgifter används av Presona och Presonas personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

  Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Presona.

  Vilka rättigheter har du?

  Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

  Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

  Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

  Presona AB
  Nygatan 39
  273 36 Tomelilla

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Presona bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t. ex. när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.