sv
 • Svenska
 • English
 • Deutsch
 • ×

  Uppförandekod

  Våra affärsprinciper

  Inom Presona arbetar vi för att skapa mervärde för våra intressenter utan att kompromissa med våra höga ambitioner vad gäller miljö- och samhällsansvar.

  Vi stödjer och bedriver vår verksamhet i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact, med de generella uppfattningar som uttrycks i International Labour Organizations (ILO:s) konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

  Vår Uppförandekod gäller för alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar i Presona, på samtliga marknader, alltid och utan undantag.

  Presona uppmuntrar leverantörer, försäljningsrepresentanter, konsulter och andra affärspartners att anta såväl Global Compacts principer som de som finns i denna uppförandekod.

  Tillämpning av koden

  Varje medarbetare har fått ett exemplar av denna Uppförandekod och måste förstå och agera i enlighet med den.

  Koden ska användas som ett stödverktyg som innehåller principer för vårt dagliga arbete.

  Vid misstanke om överträdelser

  Om en medarbetare har anledning att misstänka att det förekommer överträdelse av lagar och förordningar eller av Uppförandekoden har han/hon rätt att utan några som helst efterverkningar rapportera misstanke om kriminella aktiviteter eller andra allvarliga regelbrott till ledningen.

  Våra 7 gyllene principer

  Presonas verksamhet ska utföras i enlighet med följande principer:

  1. Vi respekterar individens rättigheter, agerar i enlighet med god affärs- och marknadsföringssed, samt strävar efter att ständigt utveckla våra produkters och processers säkerhet och kvalitet.
  2. Vi följer lagar och förordningar, sköter verksamheten med integritet och ärlighet och tar ansvar för våra handlingar.
  3. Vi försöker ständigt minska vår verksamhets påverkan på den omgivande miljön och människors hälsa.
  4. Vi deltar inte i olaglig verksamhet eller är verksamma i sammanhang där det förekommer olagliga aktiviteter.
  5. Vi accepterar inte att mutor erbjuds, begärs eller tas emot.
  6. Vi har alla rätt att slå larm till dem som ansvarar för regelefterlevnad om vi bevittnar överträdelser av lagar eller av denna Uppförandekod.
  7. Presona lyssnar till sina intressenter och tar hänsyn till deras åsikter för att säkerställa långsiktig framgång för vårt företag.

  Arbetsplats och miljö

  Miljö och arbetsmiljö

  Våra grundläggande principer ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och till att säkerställa hälsa och säkerhet för alla våra medarbetare.

  Energi och material

  • Vi arbetar med att öka vår resurseffektivitet genom att minska konsumtion av energi och råmaterial i vår produktion samt att öka resurseffektiviteten i våra produkter.

  Arbetsmiljö

  • Vi skall bedriva ett arbetsmiljöarbete så att riskerna vid våra arbetsplatser minimeras och om möjligt elimineras.
  • Överallt där vi verkar ska vi ha en hög arbetsmiljöstandard och arbeta för att minska risker och effekter av olyckor.
  • Vi tillåter inte medarbetare att vara berusade på arbetsplatsen eller att arbeta under drogpåverkan.

  Utveckling

  • Miljö- och arbetsmiljömässiga aspekter ska beaktas i utveckling av produkter och processer.

  Goda arbetsförhållanden

  Vår grundläggande princip är att vi respekterar våra medarbetare och deras mänskliga rättigheter.

  • Vi särbehandlar inte medarbetare vad gäller anställning eller arbetsuppgifter på grundval av kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung.
  • Presonamedarbetaren får inte av något skäl trakassera eller diskriminera någon kollega eller affärspartner.
  • Vi respekterar våra anställdas rätt att representeras av fackförbund och andra medarbetarrepresentanter, liksom rätten till kollektiva avtal.
  • Löner och ersättningar betalas ut enligt överenskommelse och i tid.
  • Vi tillåter inte illegalt arbete, tvångsarbete eller barnarbete, vare sig i vår egen verksamhet eller hos leverantörer eller andra parter vi samarbetar med.

  Personalutveckling

  Vår grundläggande princip är att vi tillhandahåller lämplig utbildning för att höja yrkesskickligheten.

  • Alla medarbetare är ansvariga för sin egen utveckling vad gäller yrkesskicklighet och kompetens.
  • I enlighet med affärsbehov ger vi våra medarbetare möjlighet att  utveckla sin kompetens, i syfte att höja deras yrkesskicklighet och stärka deras sociala och ekonomiska möjligheter
  • Kompetensutvecklande aktiviteter ska syfta till att skapa goda förutsättningar för att kunna uppfylla nuvarande och framtida krav.

  Intressekonflikter

  Vår grundläggande princip är att Presonamedarbetaren inte får medverka i någon typ av aktivitet som strider mot företagets intressen.

  • En konflikt anses uppstå när en medarbetares personliga, sociala, finansiella eller politiska aktiviteter potentiellt kan störa hans eller hennes lojalitet eller objektivitet vad gäller företaget.
  • Medarbetare ska undvika alla situationer som innebär en potentiell intressekonflikt.
  • Medarbetare ska undvika personliga eller familjemässiga finansiella intressen i, eller skulder till, företag som har betydande affärsrelationer med Presona.
  • På chefsnivå accepterar inte Presona anställning i annan verksamhet utan särskilt medgivande från VD.
  • Alla potentiella intressekonflikter ska omedelbart rapporteras till ledningen.

  Marknadsfrågor

  God affärsetik

  Vår grundläggande princip är att god affärsetik alltid ska råda, i samtliga våra affärsaktiviteter och i relation med kunder, affärspartners och myndigheter.

  • Vi accepterar inte att mutor i någon form erbjuds, begärs eller tas emot, oavsett form, metod eller syfte.
  • Arvodering av agenter ska vara rimliga och endast avse legitima tjänster.
  • Ingen medarbetare ska eftersträva eller acceptera gåva, underhållning eller personliga tjänster som rimligtvis kan antas ha påverkan på affärstransaktioner eller stå i strid med tillämpliga lagar eller sedvanlig affärspraxis.
  • Gåvor, underhållning, kompensation eller personliga tjänster får bara erbjudas tredje part om de är begränsade i värde och i enlighet med tillämpliga lagar eller sedvanlig affärspraxis.

  Konkurrensfrågor

  Vår grundläggande princip är att alla enheter och medarbetare i Presona alltid och utan undantag måste iaktta och efterleva tillämpliga konkurrenslagar.

  • Om det råder någon som helst tvekan beträffande tillämpliga konkurrenslagar måste juridisk rådgivning sökas.
  • Vissa typer av avtal som är särskilt känsliga vad beträffar konkurrenslagar får inte förhandlas eller ingås utan att ledningen involveras.

  Leverantörer

  Presona förbinder sig att arbeta med leverantörer som ansluter sig till våra kvalitetskrav och affärsprinciper. Vi strävar efter att stödja positiv förändring avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  • Vår ambition är att inkludera kravet gällande efterlevnad av vår Uppförandekod i leverantörskontrakt.
  • Vi insisterar på att leverantörer följer lagenliga krav och arbetar aktivt för att undvika negativa miljö- och hälsoeffekter av processer, tjänster och produkter. Vi uppmuntrar leverantörer att införa certifierbara kvalitets- och miljöledningssystem.
  • Vi stödjer och övervakar kontinuerligt våra leverantörers prestationer.
  • Om en leverantör visar sig att inte uppfylla en avtalad specifikation kommer vi att överväga lämpliga åtgärder, däribland krav på korrigerande åtgärder, eller avslutande av relationen.

  Produktkvalitet och produktsäkerhet

  Vår grundläggande princip är att vi skall vidta alla rimliga steg för att försäkra oss om säkerhet och kvalitet i de produkter vi levererar.

  • Våra produkter ska uppfylla överenskomna och lagliga normer beträffande kunders hälsa och säkerhet, inklusive varningstexter om hälsa, produktsäkerhet och produktinformation.
  • Vi erbjuder korrekt och tydlig information om våra produkters innehåll, om säker användning, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande, tillräcklig för att göra informerade beslut möjliga för våra kunder.
  • Vi har tydliga och effektiva rutiner för reklamationshantering, som bidrar till en rättvis och snabb lösning på kundklagomål, utan orimliga kostnader eller besvär.
  • Vår ambition är att utvärdera och i vårt beslutsfattande ta hänsyn till alla förutsebara miljö- och säkerhetsmässiga effekter som förknippas med våra produkter över hela deras livscykel.

  Samhälle och närmiljö

  Stöd och närmiljö

  Vår grundläggande princip är att vi ska bidra till ett bättre samhälle genom att stödja det lokala samhället där vi verkar.

  • Vi strävar efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer.
  • Vi ger inte bidrag till politiska partier eller organisationer eller till individuella politiker.

  Öppen och ärlig kommunikation

  Vår grundläggande princip är att all kommunikation ska följa tillämplig lagstiftning, regler och normer. Vår kommunikation ska vara transparent och ärlig.

  • Vi är alltid öppna och korrekta inom ramen för tillämplig affärssekretess.
  • Vår kommunikation ska karakteriseras av nära relationer med företagets intressenter och är baserad på frekventa kontakter, tydlighet och stark etik.
  • Som medarbetare måste var och en av oss iaktta tillämpliga regler och bevarad sekretess för information som ägs av förtaget och våra affärspartners.

  Uppförandekoden antogs av Presonas styrelse i april 2012.

  Arve Kristoffersen, Styrelseordförande                                                                Stefan Ekström, VD